Onze Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN GRASS INTERNET B.V.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1 GRASS INTERNET B.V.: GRASS INTERNET B.V. gevestigd te Markelo, alsmede iedere onderneming die deze voorwaarden van toepassing verklaart.

1.1.2 Wederpartij: De partij die een overeenkomst sluit met GRASS INTERNET B.V., dan wel die anderszins met GRASS INTERNET B.V. contact heeft.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij GRASS INTERNET B.V. goederen en/of diensten van welke aard ook aan de Wederpartij levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Alle aanbiedingen en andere uitingen van GRASS INTERNET B.V. zijn vrijblijvend, tenzij door GRASS INTERNET B.V. schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan GRASS INTERNET B.V. opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop GRASS INTERNET B.V. zijn aanbieding baseert.

1.4 De overeenkomst tussen GRASS INTERNET B.V. en de Wederpartij komt tot stand door een aanbod van GRASS INTERNET B.V. en aanvaarding daarvan van Wederpartij. Partijen accepteren nadrukkelijk elektronische communicatie voor de totstandkoming van overeenkomsten, (nadere) afspraken en werkzaamheden. Indien gebruik wordt gemaakt van elektronische media, berust het risico hiervan bij de Wederpartij. De (elektronische) administratie van GRASS INTERNET B.V. is doorslaggevend bij geschillen tussen partijen. GRASS INTERNET B.V. is gerechtigd (nadere) eisen te stellen aan elektronische communicatie tussen partijen.

1.5 Toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. GRASS INTERNET B.V. en de Wederpartij zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de Wederpartij, geldt dat GRASS INTERNET B.V. gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de Wederpartij gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

2.3 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop GRASS INTERNET B.V. de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan de Wederpartij in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door de Wederpartij betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de Wederpartij binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen. De Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

2.4 Indien de Wederpartij de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de Wederpartij, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de Wederpartij na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan GRASS INTERNET B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval de Wederpartij naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

3. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy

    1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

3.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. GRASS INTERNET B.V. zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien de Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.

3.3 De Wederpartij vrijwaart GRASS INTERNET B.V. voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Wederpartij wordt gehouden of waarvoor de Wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan GRASS INTERNET B.V. toerekenbaar zijn.

4. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

4.1 Alle aan de Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van GRASS INTERNET B.V. totdat alle bedragen die de Wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die de Wederpartij wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan GRASS INTERNET B.V. zijn voldaan. De Wederpartij die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van GRASS INTERNET B.V. mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de Wederpartij (mede) uit door GRASS INTERNET B.V. geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Wederpartij die zaak slechts voor GRASS INTERNET B.V. en houdt de Wederpartij de nieuw gevormde zaak voor GRASS INTERNET B.V. totdat de Wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; GRASS INTERNET B.V. heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Wederpartij alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

4.2 Rechten worden in voorkomend geval aan de Wederpartij steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.3 GRASS INTERNET B.V. kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van GRASS INTERNET B.V. onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Wederpartij alle aan GRASS INTERNET B.V. verschuldigde bedragen betaald heeft.

5. Risico

5.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Wederpartij of een hulppersoon van de Wederpartij zijn gebracht.

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij GRASS INTERNET B.V., diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan de Wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

6.2 Indien in afwijking van artikel 6.1 GRASS INTERNET B.V. bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor de Wederpartij ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op de Wederpartij, dan laat dit de bevoegdheid van GRASS INTERNET B.V. onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van GRASS INTERNET B.V. aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van de Wederpartij zijn of worden gedaan.

6.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

6.4 Het is GRASS INTERNET B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is de Wederpartij niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de Wederpartij geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal GRASS INTERNET B.V. de Wederpartij desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

6.5 Tenzij GRASS INTERNET B.V. een reservekopie van de programmatuur aan de Wederpartij ter beschikking stelt, mag de Wederpartij één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 6.3).

6.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is de Wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door GRASS INTERNET B.V. schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien de Wederpartij deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. De Wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan GRASS INTERNET B.V. te maken.

6.7 GRASS INTERNET B.V. vrijwaart de Wederpartij tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door GRASS INTERNET B.V. zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de Wederpartij GRASS INTERNET B.V. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan GRASS INTERNET B.V.. De Wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan GRASS INTERNET B.V. verlenen om zich, indien nodig in naam van de Wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door de Wederpartij ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan GRASS INTERNET B.V. ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die de Wederpartij in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door GRASS INTERNET B.V. zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van GRASS INTERNET B.V. een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal GRASS INTERNET B.V. zo mogelijk zorg dragen dat de Wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van de Wederpartij. Indien GRASS INTERNET B.V. naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de Wederpartij het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal GRASS INTERNET B.V. het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. GRASS INTERNET B.V. zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met de Wederpartij. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van GRASS INTERNET B.V. wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van GRASS INTERNET B.V. voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door GRASS INTERNET B.V. gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door GRASS INTERNET B.V. geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

6.8 De Wederpartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan GRASS INTERNET B.V. van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). De Wederpartij zal GRASS INTERNET B.V. vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Medewerking door de Wederpartij; telecommunicatie

7.1 De Wederpartij zal GRASS INTERNET B.V. steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien de Wederpartij in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

7.2 De Wederpartij draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door GRASS INTERNET B.V. te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.3 Indien de Wederpartij programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan GRASS INTERNET B.V. ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door GRASS INTERNET B.V. voorgeschreven specificaties.

7.4 Indien de Wederpartij de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van GRASS INTERNET B.V. stelt of indien de Wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft GRASS INTERNET B.V. het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van GRASS INTERNET B.V. tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

7.5 Ingeval medewerkers van GRASS INTERNET B.V. op locatie van de Wederpartij werkzaamheden verrichten, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. De Wederpartij vrijwaart GRASS INTERNET B.V. voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van GRASS INTERNET B.V., die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie. De Wederpartij zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van GRASS INTERNET B.V. kenbaar maken.

7.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de Wederpartij verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van GRASS INTERNET B.V. staan. GRASS INTERNET B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Wederpartij bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van GRASS INTERNET B.V. of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is GRASS INTERNET B.V. gerechtigd de Wederpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. GRASS INTERNET B.V. kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. De Wederpartij behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. GRASS INTERNET B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

8. Leveringstermijnen

8.1 Alle door GRASS INTERNET B.V. genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan GRASS INTERNET B.V. bekend waren. GRASS INTERNET B.V. spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt GRASS INTERNET B.V. niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt GRASS INTERNET B.V. wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Wederpartij hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. GRASS INTERNET B.V. is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is GRASS INTERNET B.V. gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen GRASS INTERNET B.V. en de Wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9. Beëindiging overeenkomst

    1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

    2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan de Wederpartij een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

9.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de Wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. GRASS INTERNET B.V. is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van de Wederpartij vervalt het recht tot gebruik van aan de Wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

9.5 Indien de Wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Wederpartij bewijst dat GRASS INTERNET B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die GRASS INTERNET B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid van GRASS INTERNET B.V.; vrijwaring

10.1 Behoudens opzet of grove schuld van GRASS INTERNET B.V. zelf, is aansprakelijkheid van GRASS INTERNET B.V. voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.

10.2 In alle overige gevallen waarin GRASS INTERNET B.V. gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van het geleverde, althans het deel daarvan waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van GRASS INTERNET B.V., het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd. Ingeval van duurovereenkomsten wordt als ‘factuurwaarde’ aangemerkt het bedrag dat door GRASS INTERNET B.V. is gefactureerd voor werkzaamheden verricht in de periode van drie maanden vóór het schadeveroorzakende feit, zulks onder aftrek van eventueel over die periode en voor die werkzaamheden gecrediteerde bedragen.

10.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij GRASS INTERNET B.V. meldt. Iedere vordering jegens GRASS INTERNET B.V., behalve die welke door GRASS INTERNET B.V. is erkend, vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.

10.4 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met het geleverde door leveranciers of onderaannemers van GRASS INTERNET B.V. aan GRASS INTERNET B.V. kunnen worden tegengeworpen, zullen door GRASS INTERNET B.V. ook aan de Wederpartij kunnen worden tegengeworpen.

10.5 De werknemers van GRASS INTERNET B.V. of door GRASS INTERNET B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Wederpartij beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

10.6 De Wederpartij zal GRASS INTERNET B.V., haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door GRASS INTERNET B.V. van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Wederpartij toekomen jegens GRASS INTERNET B.V..

10.7 De aansprakelijkheid van GRASS INTERNET B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Wederpartij GRASS INTERNET B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en GRASS INTERNET B.V. ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GRASS INTERNET B.V. in staat is adequaat te reageren.

11. Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van GRASS INTERNET B.V., het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Wederpartij aan GRASS INTERNET B.V. zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door de Wederpartij aan GRASS INTERNET B.V. is voorgeschreven.

11.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De overeenkomsten tussen GRASS INTERNET B.V. en de Wederpartij alsmede deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.2 De geschillen welke tussen GRASS INTERNET B.V. en de Wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen GRASS INTERNET B.V. en de Wederpartij gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo.

DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien GRASS INTERNET B.V. diensten verleent zoals maar niet beperkt tot advisering; toepasbaarheidsonderzoek; zoekmachine optimalisatie; consultancy; opleidingen; cursussen; trainingen; ondersteuning; detachering; hosting; diensten op ASP-basis zoals het op ASP-basis beschikbaar stellen van programmatuur, hardware en opslagcapaciteit; het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten zoals de ontwikkeling, gebruik en onderhoud van programmatuur, onverlet.

13 Uitvoering

13.1 GRASS INTERNET B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van GRASS INTERNET B.V. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst GRASS INTERNET B.V. uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

13.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is GRASS INTERNET B.V. gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is GRASS INTERNET B.V. gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Wederpartij op te volgen. GRASS INTERNET B.V. is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 14.

13.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is GRASS INTERNET B.V. steeds gerechtigd na overleg met de Wederpartij deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

13.5 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door GRASS INTERNET B.V. verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

14. Wijziging en meerwerk

14.1 Indien GRASS INTERNET B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van de Wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van GRASS INTERNET B.V.. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. GRASS INTERNET B.V. is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten

14.2 De Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 14.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Wederpartij en GRASS INTERNET B.V., kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de Wederpartij nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal GRASS INTERNET B.V. de Wederpartij desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

15. Opleidingen, cursussen en trainingen

15.1 Voor zover de dienstverlening van GRASS INTERNET B.V. bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan GRASS INTERNET B.V. steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden beheerst door de bij GRASS INTERNET B.V. gebruikelijke regels.

15.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van GRASS INTERNET B.V. aanleiding geeft, is GRASS INTERNET B.V. gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

16. Hosting en ASP-diensten

16.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een overeenkomst voor hosting van systemen en/of afname van ASP-diensten aangegaan voor een periode van 1 jaar (initiële periode). Voornoemde overeenkomst kan gedurende de initiële periode niet tussentijds worden beëindigd door de Wederpartij. Na afloop van voornoemde overeenkomst wordt deze stilzwijgend met een periode van één jaar verlengd. Opzegging van voornoemde (verlengde) overeenkomst door de Wederpartij dient minimaal 2 maanden voor het einde van de contractsperiode schriftelijk en aangetekend te geschieden.

16.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan haar website, de bij GRASS INTERNET B.V. gehoste systemen en/of afgenomen ASP-diensten te gebruiken voor:

a) handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;

b) het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);

c) het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

d) het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waar onder kinderpornografie en discriminerende uitingen;

e) seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

f) het zonder toestemming binnendringen bij andere computers of sites op Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);

g) het afsplitsen van (computer) processoren die na het verbreken van de (online) verbinding met GRASS INTERNET B.V. blijven lopen binnen GRASS INTERNET B.V. en/of het Internet;

h) het verspreiden van computervirussen.

16.3 GRASS INTERNET B.V. is in de navolgende gevallen gerechtigd de website van de Wederpartij alsook de gehoste systemen en/of afgenomen ASP-diensten zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat de Wederpartij enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan GRASS INTERNET B.V. alle schade ten gevolge van de overtreding, geleden door GRASS INTERNET B.V. en/of door derden, te vergoeden:

a) indien de Wederpartij handelt in strijd met artikel 16.2 en/of indien er een ernstig vermoeden bestaat dat de Wederpartij in strijd handelt met artikel 16.2;

b) indien (een onderdeel) van de website van de Wederpartij oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van GRASS INTERNET B.V.;

c) indien blijkt dat de Wederpartij valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;

d) indien blijkt dat de Wederpartij de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

16.4 GRASS INTERNET B.V. heeft geen bemoeienis met informatie die op de website van de Wederpartij wordt geplaatst en/of die via de servers van GRASS INTERNET B.V. wordt verspreid alsook is GRASS INTERNET B.V. niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is GRASS INTERNET B.V. aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Het gebruik van Credit Card betaling- en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld is voor uitsluitend de verantwoording van de Wederpartij.

16.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan de website, de gehoste systemen en/of afgenomen ASP-diensten aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.

16.6 Indien de door de Wederpartij gegenereerde of gebruikte hoeveelheid dataverkeer de in de overeenkomst omschreven hoeveelheid overschrijdt, is GRASS INTERNET B.V. gerechtigd de tarieven overeenkomstig aan te passen.

16.7 GRASS INTERNET B.V. is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de gehoste systemen en/of afgenomen ASP-diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

16.8 GRASS INTERNET B.V. zal zich jegens Afnemer inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de gehoste systemen en/of ASP-diensten zo groot mogelijk te laten zijn. GRASS INTERNET B.V. zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen. GRASS INTERNET B.V. garandeert geen permanente beschikbaarheid van de door de Wederpartij bij GRASS INTERNET B.V. gehoste systemen en/of afgenomen ASP-diensten. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de gehoste systemen en/of ASP-diensten geeft de Wederpartij nimmer recht op enige terugbetaling.

16.9 Het (pogen tot) doorbreken van systeem of netwerkbeveiliging is verboden. Hieronder wordt verstaan maar niet beperkt tot: niet toegestane toegang, gebruik, testen, scannen van de systeembeveiliging of acties die onnodige of hoogoplopende traffic met zich meebrengen, mail bombing, flooding, pogingen om het systeem te overladen of aan te vallen, wijzigen van TCP-IP informatie en/of (een deel van) de header informatie in een e-mail.

16.10 Elke poging tot ondermijnen van of het toebrengen van schade aan de server(s) en/of infrastructuur van GRASS INTERNET B.V. en/of derden is strikt verboden. Hieronder wordt verstaan maar niet beperkt tot: posts plaatst of software gebruikt die enorme CPU vertragingen met zich meebrengen of ongeoorloofde opslagruimte gebruiken. Het is niet toegestaan het gebruik van e-maildiensten, e-mail doorstuur mogelijkheden, POP accounts of auto-beantwoord systemen anders dan deze voor eigen accounts te gebruiken, hetzelfde geldt voor toegang tot CGI-scripts geïnstalleerd op de servers van GRASS INTERNET B.V..

16.11 GRASS INTERNET B.V. is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud en/of beschikbaarheid van externe websites of bronnen die door de Wederpartij door middel van zogeheten links beschikbaar worden gesteld via de website van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart GRASS INTERNET B.V. voor claims en aanspraken van derden.

16.12 GRASS INTERNET B.V. is gerechtigd om beperkingen in te stellen ten aanzien van, maar niet beperkt tot, het maximaal aantal e-mailberichten dat gestuurd en/of ontvangen mag worden en de maximale opslagcapaciteit die ten gunste van de Wederpartij op de infrastructuur van GRASS INTERNET B.V. wordt toegekend.

16.13 GRASS INTERNET B.V. is op generlei wijze aansprakelijk ten aanzien van het door GRASS INTERNET B.V. en/of de Wederpartij (onbedoeld) verwijderen van informatie of onvermogen om berichten en andere informatie op te slaan, te onderhouden of te verzenden / ontvangen.

16.14 De Wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de door de Wederpartij bij GRASS INTERNET B.V. gehoste systemen en/of afgenomen ASP-diensten. Deze toegang kan voor de Wederpartij kosten van derde partijen met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot kosten voor het benodigd hebben van een Internet Provider.

16.15 Terzake Hosting en ASP diensten hanteert GRASS INTERNET B.V. een Fair Use Policy ten aanzien van dataverkeer. Dit houdt in dat er met de Wederpartij een datalimiet wordt overeengekomen ten aanzien van de hoeveelheid dataverkeer waartoe de Wederpartij gerechtigd is, hetgeen per overeenkomst wordt bepaald. Een tijdelijke overschrijding van de datalimiet zal door GRASS INTERNET B.V. in beginsel worden gedoogd, mits het gemiddelde dataverkeer berekend over een periode van drie maanden voorafgaand aan een overschrijding van de datalimiet niet hoger ligt dan de overeengekomen datalimiet. GRASS INTERNET B.V. behoudt zich het recht voor om – in geval van een overschrijding van de datalimiet – de Hosting en/of ASP dienst op te schorten, zulks echter niet voordat de Wederpartij hiertoe schriftelijk is geïnformeerd.

16.16 Indien en voor zover het gemiddelde dataverkeer zoals bedoeld in artikel 16.15 hoger ligt dan de overeengekomen datalimiet, dan is de Wederpartij verplicht om tegen een meerprijs een hogere datalimiet bij GRASS INTERNET B.V. af te nemen.

16.17 GRASS INTERNET B.V. is niet aansprakelijk voor verminking, vermissing of diefstal van de door GRASS INTERNET B.V. opgeslagen data, informatie, bestanden en / of overige gegevens van Wederpartij ongeacht de grond waaruit de schade is voortgekomen.

17 Zoekmachine optimalisatie

17.1 Zoekmachine optimalisatie is een arbeidsintensief proces waarbij de website van de Wederpartij zodanig wordt aangepast, enerzijds om de website toegankelijk te maken voor zoekmachines zodat meer webpagina’s geïndexeerd worden, en anderzijds om vindbaarheid van de website op relevante zoekopdrachten in de zoekmachines te verhogen.

17.2 De Wederpartij verplicht zich om – in geval van een overeenkomst voor zoekmachine optimalisatie – gelijktijdig een hosting overeenkomst af te sluiten met GRASS INTERNET B.V. ten behoeve van de website die geoptimaliseerd dient te worden.

17.3 Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen partijen in gezamenlijk overleg het Nulpunt. Het Nulpunt wordt gedefinieerd als het gemiddeld aantal unieke bezoekers per dag, gedurende de afgelopen 3 maanden, op de website van de Wederpartij. Het Nulpunt wordt schriftelijk door partijen vastgelegd.

17.4 Indien en voor zover de Wederpartij voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht tot zoekmachine optimalisatie op haar website geen statistieken heeft bijgehouden ten aanzien van unieke bezoekers, wordt dit aantal gesteld op 50 unieke bezoekers per maand.

17.5 GRASS INTERNET B.V. is, indien noodzakelijk, gerechtigd om de website van de Wederpartij zowel technisch als inhoudelijk te wijzigen.

17.6 Indien de Wederpartij de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van GRASS INTERNET B.V. stelt of indien de Wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan wel zelf veranderingen doorvoert aan de website, dan wel derden inschakelt, dit alles zonder overleg en voorafgaande schriftelijke goedkeuring van GRASS INTERNET B.V., dan is GRASS INTERNET B.V. niet gehouden aan een eventueel overeengekomen ‘Niet goed geld terug’ garantie.

18. Gebruikersnaam, wachtwoord en veiligheid

18.1 Uitsluitend de Wederpartij is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, alsook is uitsluitend de Wederpartij verantwoordelijk voor alle handelingen die plaatsvinden onder zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Wederpartij zal direct elke vorm van ongeautoriseerd gebruik van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord en elke andere vorm van misbruik en inbreuk melden aan GRASS INTERNET B.V..

19. Beveiliging, privacy en bewaartermijnen

19.1 GRASS INTERNET B.V. voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. GRASS INTERNET B.V. zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

19.2 De Wederpartij staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. De Wederpartij zal GRASS INTERNET B.V. alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

19.3 De Wederpartij vrijwaart GRASS INTERNET B.V. voor alle aanspraken van derden die jegens GRASS INTERNET B.V. mochten worden ingesteld wegens een niet aan GRASS INTERNET B.V. toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

19.4 De Wederpartij vrijwaart GRASS INTERNET B.V. voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens GRASS INTERNET B.V. mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “Dienstverlening”, van toepassing indien GRASS INTERNET B.V. in opdracht van de Wederpartij programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

20. Ontwikkeling van programmatuur

20.1 Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan GRASS INTERNET B.V. ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. GRASS INTERNET B.V. zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door de Wederpartij te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de Wederpartij instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.

20.2 GRASS INTERNET B.V. is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de Wederpartij de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

20.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt de Wederpartij slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld, in welk geval de Wederpartij gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien GRASS INTERNET B.V. in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan de Wederpartij ter beschikking te stellen, kan GRASS INTERNET B.V. daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.

21. Aflevering, installatie en acceptatie

21.1 GRASS INTERNET B.V. zal de te ontwikkelen programmatuur aan de Wederpartij zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door GRASS INTERNET B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Wederpartij zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is GRASS INTERNET B.V. niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

21.2 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door GRASS INTERNET B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het de Wederpartij niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. GRASS INTERNET B.V. kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat de Wederpartij met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan GRASS INTERNET B.V. worden gerapporteerd.

21.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door GRASS INTERNET B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel

b. indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel

c. indien GRASS INTERNET B.V. vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 21.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 6.6 zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 21.6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien de Wederpartij daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

21.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de Wederpartij GRASS INTERNET B.V. hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

21.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 6.6 bevat, zal de Wederpartij GRASS INTERNET B.V. uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. GRASS INTERNET B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij GRASS INTERNET B.V. gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

21.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van GRASS INTERNET B.V. om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 24, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.

21.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet

21.8 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in artikel 20.3 heeft tot gevolg dat GRASS INTERNET B.V. ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door GRASS INTERNET B.V. is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van de Wederpartij op grond van artikel 21.6 betreffende kleine gebreken en artikel 24 betreffende garantie.

21.9 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door GRASS INTERNET B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door GRASS INTERNET B.V. ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door GRASS INTERNET B.V. te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

22. Gebruiksrecht

22.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent GRASS INTERNET B.V. de Wederpartij het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. De Wederpartij zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van de Wederpartij uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

22.2 De programmatuur mag door de Wederpartij uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van de Wederpartij waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

22.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Wederpartij niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de Wederpartij gebruikt. De Wederpartij zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De Wederpartij zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan de Wederpartij ter beschikking gesteld, ook niet indien de Wederpartij bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. De Wederpartij erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van GRASS INTERNET B.V. bevat.

22.4 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de Wederpartij alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan GRASS INTERNET B.V. retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Wederpartij bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal de Wederpartij van zodanige vernietiging GRASS INTERNET B.V. onverwijld schriftelijk melding maken.

23. Aflevering, installatie en acceptatie

23.1 GRASS INTERNET B.V. zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan de Wederpartij afleveren en, indien een door GRASS INTERNET B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij de Wederpartij installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Wederpartij zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is GRASS INTERNET B.V. niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

23.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 21.2 tot en met 21.7 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt de Wederpartij de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van GRASS INTERNET B.V. ingevolge de garantie van artikel 24. In alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 21.8 onverminderd.

23.3 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door GRASS INTERNET B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

24 Garantie

24.1 GRASS INTERNET B.V. zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6.6 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij GRASS INTERNET B.V. zijn gemeld. GRASS INTERNET B.V. garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van de Wederpartij is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval GRASS INTERNET B.V. volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. GRASS INTERNET B.V. kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Wederpartij of van andere niet aan GRASS INTERNET B.V. toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien de Wederpartij zonder schriftelijke toestemming van GRASS INTERNET B.V. wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

24.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door GRASS INTERNET B.V. te bepalen locatie. GRASS INTERNET B.V. is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

24.3 GRASS INTERNET B.V. heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 24.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

25 Onderhoud

25.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal de Wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van GRASS INTERNET B.V. geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan GRASS INTERNET B.V. melden. Na ontvangst van de melding zal GRASS INTERNET B.V. zich naar beste vermogen inspannen fouten in de zin van artikel 6.6 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door GRASS INTERNET B.V. te bepalen wijze en termijn aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld. GRASS INTERNET B.V. is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Wederpartij zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is GRASS INTERNET B.V. niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

25.2 GRASS INTERNET B.V. staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

25.3 GRASS INTERNET B.V. kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan GRASS INTERNET B.V. toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan GRASS INTERNET B.V. is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

25.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal GRASS INTERNET B.V. bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan de Wederpartij ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is GRASS INTERNET B.V. niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan GRASS INTERNET B.V. van de Wederpartij verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met GRASS INTERNET B.V. aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

25.5 Indien de Wederpartij niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met GRASS INTERNET B.V. is aangegaan, kan GRASS INTERNET B.V. niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

25.6 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

26. Programmatuur van toeleverancier

26.1 Indien en voor zover GRASS INTERNET B.V. programmatuur van derden aan de Wederpartij ter beschikking stelt, zullen, mits dat door GRASS INTERNET B.V. schriftelijk aan de Wederpartij is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. De Wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de Wederpartij ter inzage bij GRASS INTERNET B.V. en GRASS INTERNET B.V. zal deze voorwaarden aan de Wederpartij op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Wederpartij en GRASS INTERNET B.V. om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

VERKOOP VAN APPARATUUR

De in dit hoofdstuk “Verkoop van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien GRASS INTERNET B.V. apparatuur aan de Wederpartij verkoopt. Voor zover de strekking van de navolgende bepalingen zich daar niet tegen verzet zijn onder het begrip ‘apparatuur’ tevens losse onderdelen van apparatuur begrepen.

27. Selectie van apparatuur, aflevering en risico

27.1 De Wederpartij draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. GRASS INTERNET B.V. staat er niet voor in dat de apparatuur geschikt is voor het door de Wederpartij beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

27.2 De door GRASS INTERNET B.V. aan de Wederpartij verkochte apparatuur zal aan de Wederpartij worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van GRASS INTERNET B.V.. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal GRASS INTERNET B.V. de aan de Wederpartij verkochte apparatuur afleveren of doen afleveren op een door de Wederpartij aan te wijzen plaats. GRASS INTERNET B.V. zal de Wederpartij zo mogelijk tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur af te leveren. De door GRASS INTERNET B.V. aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief.

27.3 Aflevering van apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d.

27.4 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op de Wederpartij bij aflevering aan de Wederpartij. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van de Wederpartij, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur echter reeds over op de Wederpartij op het moment van afgifte van de apparatuur aan de vervoerder.

27.5 GRASS INTERNET B.V. zal de apparatuur verpakken volgens de bij hem geldende gebruikelijke maatstaven. Indien de Wederpartij een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. De Wederpartij zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door GRASS INTERNET B.V. geleverde producten, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. De Wederpartij vrijwaart GRASS INTERNET B.V. voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.

28. Omgevingseisen en installatie

28.1 De Wederpartij draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door GRASS INTERNET B.V. in voorkomend geval gespecificeerde vereisten voor de apparatuur (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtigheid, technische omgevingseisen e.d.).

28.2 Indien partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zal GRASS INTERNET B.V. de apparatuur installeren of laten installeren. In de eventuele verplichting tot installatie van apparatuur door GRASS INTERNET B.V. is niet inbegrepen de verplichting tot het installeren van programmatuur of tot het uitvoeren van dataconversie.

28.3 Indien GRASS INTERNET B.V. zich heeft verbonden tot installatie zal de Wederpartij vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen en alle voor de installatie noodzakelijke instructies van GRASS INTERNET B.V. opvolgen.

28.4 De Wederpartij zal GRASS INTERNET B.V. voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkdagen en -uren van GRASS INTERNET B.V..

29 Garantie

29.1 GRASS INTERNET B.V. zal zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door GRASS INTERNET B.V. in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen een periode van drie weken na aflevering gedetailleerd omschreven bij GRASS INTERNET B.V. zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van GRASS INTERNET B.V. niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is GRASS INTERNET B.V. gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke, apparatuur. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van GRASS INTERNET B.V.. De garantieverplichting vervalt indien de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien de Wederpartij zonder toestemming van GRASS INTERNET B.V. wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door GRASS INTERNET B.V. in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. GRASS INTERNET B.V. zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

29.2 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door GRASS INTERNET B.V. in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

29.3 GRASS INTERNET B.V. heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 29.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

30. Apparatuur van toeleverancier

30.1 Indien en voor zover GRASS INTERNET B.V. apparatuur van derden aan de Wederpartij levert, zullen, mits dat door GRASS INTERNET B.V. schriftelijk aan de Wederpartij is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. De Wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de Wederpartij ter inzage bij GRASS INTERNET B.V. en GRASS INTERNET B.V. zal deze aan de Wederpartij kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Wederpartij en GRASS INTERNET B.V. om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

ONDERHOUD VAN APPARATUUR

De in dit hoofdstuk “Onderhoud van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien GRASS INTERNET B.V. en de Wederpartij een overeenkomst voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.

31. Duur van de onderhoudsverplichting

31.1 De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

31.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij de Wederpartij of GRASS INTERNET B.V. de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

32. Onderhoud

32.1 De inhoud en omvang van de door GRASS INTERNET B.V. te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is GRASS INTERNET B.V. verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door de Wederpartij bij GRASS INTERNET B.V. zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door GRASS INTERNET B.V. schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien de Wederpartij deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd.

32.2 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij GRASS INTERNET B.V. geldende werkdagen en werkuren.

32.3 GRASS INTERNET B.V. behoudt zich onder meer het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van GRASS INTERNET B.V., risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van GRASS INTERNET B.V. met zich meebrengen.

32.4 GRASS INTERNET B.V. draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise omtrent de apparatuur. GRASS INTERNET B.V. zal alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in zijn administratie. GRASS INTERNET B.V. zal de Wederpartij op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.

32.5 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van GRASS INTERNET B.V. noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van GRASS INTERNET B.V..

33. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden

33.1 De Wederpartij zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, GRASS INTERNET B.V. daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van de Wederpartij opgestelde gedetailleerde omschrijving van de storing. De Wederpartij is gehouden het personeel van GRASS INTERNET B.V. of door GRASS INTERNET B.V. aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan GRASS INTERNET B.V. ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden ter beschikking te stellen.

33.2 Op verzoek van GRASS INTERNET B.V. zal een ter zake kundige werknemer van de Wederpartij voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. De Wederpartij heeft het recht bij alle ten behoeve van de Wederpartij uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

33.3 De Wederpartij is bevoegd niet door GRASS INTERNET B.V. geleverde apparatuur en systemen op de aan client verkochte apparatuur aan te sluiten en daarop niet door GRASS INTERNET B.V. geleverde programmatuur te installeren. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten van niet door GRASS INTERNET B.V. geleverde apparatuur of uit het installeren van niet door GRASS INTERNET B.V. geleverde programmatuur, zijn voor rekening van de Wederpartij.

33.4 Indien het naar het oordeel van GRASS INTERNET B.V. voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal de Wederpartij deze andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van GRASS INTERNET B.V. stellen.

33.5 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van GRASS INTERNET B.V. behoort, dient door de Wederpartij ter beschikking te worden gesteld.

33.6 De Wederpartij draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

33.7 De Wederpartij draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat GRASS INTERNET B.V. deze onder zich heeft voor de onderhoudswerkzaamheden. Het wordt aan de Wederpartij overgelaten dit risico te verzekeren. Alvorens de apparatuur aan GRASS INTERNET B.V. voor onderhoud aan te bieden draagt de Wederpartij er zorg voor dat van alle in de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een deugdelijke en volledige reservekopie is gemaakt.

33.8 GRASS INTERNET B.V. aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur die niet in Nederland is opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

33.9 Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van apparatuur bij aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

34. Uitsluitingen

34.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van GRASS INTERNET B.V. op grond van de overeenkomst, en zullen de Wederpartij apart in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.

34.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:

• het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere magnetische opslagmedia, en inktlinten;

• de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan GRASS INTERNET B.V.;

• werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;

• modificaties aan apparatuur;

• verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

_________________________________________________

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Privacyverklaring